EKONOMINIS REGULIAVIMAS

 • Taikomos reguliavimo politikos efektyvumo vertinimas;
 • Reguliuojamų rinkų raidos prognozavimas;
 • Reguliavimo modelių alternatyvų analizė;
 • Reguliavimo politikos poveikio rinkos dalyviams ir vartotojams vertinimas (ex-ante);
 • Metodinė pagalba siekiant įgyvendinti reguliavimo pokyčius (procedūrų, gairių, skaičiuoklių, DUK, praktinių mokymų ir pan. rengimas).

REGULIUOJAMA KAINODARA IR ATASKAITOS

 • Reguliuojamų paslaugų kainodaros politikos parengimas ir vertinimas;
 • Apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir ataskaitų paruošimo modelių parengimas;
 • Detalūs reguliuojamų kainų skaičiavimai Šilumos, Vandens ir kitų reguliuojamų sektorių įmonėms;
 • Periodinių reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimas;
 • Mokymai reguliavimo apskaitos ir kainodaros srityse.

INFRASTRUKTŪROS PLANAVIMAS

 • Projekto gyvybingumo vertinimas;
 • Alternatyvų analizė;
 • Veiklos ir finansinis modeliavimas;
 • Rizikos ir jautrumo analizė;
 • Finansavimo šaltinių identifikavimas;
 • Finansavimo užtikrinimo koordinavimas (ES fondai, VPSP, EIB ir kt.);
 • Projektų progreso stebėsena ir ataskaitų rengimas.

EKONOMINĖ ANALIZĖ IR MODELIAVIMAS

 • Kaštų-naudos analizė;
 • Galimybių studijos  ir vertinimai (ex-ante, ex-post);
 • Ekonominis ir ekonometrinis modeliavimas;
 • Hipotezių testavimas;
 • Lyginamoji analizė (angl. benchmarking);
 • Kintamųjų analizė (angl. variance analysis);
 • Statistinė atranka ir prognozavimas.

VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS

 • Esminių veiklos rodiklių (KPI) analizė;
 • Rodiklių palyginimas su sektoriaus standartais (angl. benchmarking);
 • Esminių sparagų ir trūkumų identifikavimas;
 • Veiklos optimizavimo alternatyvų identifikavimas;
 • Optimalios alternatyvos nustatymas;
 • Pasirinkto sprendimo įgyvendinimo plano parengimas.

TEISINIAI PROCESAI IR GINČAI

 • Nepriklausomos nuomonės ekonominiais klausimais teikimas teisiniuose procesuose;
 • Ekonominė ir finansinė analizė, pagrindžianti teisinius reikalavimus ir ieškinius;
 • Ekonominiai negautų pajamų, patirtos žalos ir pan. apskaičiavimai;
 • Pagalba finansinių, ekonominių apgaulių tyrimuose;
 • Išteklių naudojimo pagrįstumo ir efektyvumo vertinimas.