ENERGETIKA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS

Teikiame visas reguliavimo apskaitos paslaugas šilumos tiekimo, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir kt. įmonėms:

 • Bazinių kainų apskaičiavimas;
 • Kasmetinis bazinių kainų perskaičiavimas;
 • Kainodaros ir reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimo modelių paruošimas;
 • Reguliuojamo turto apskaitos tvarkymas;
 • Investicijų derinimas;
 • Įmonės atastovavimas, komunikavimas su Reguliuotoju, auditoriais, akcininkais ir pan.

KITI REGULIUOJAMI SEKTORIAI

Padedame reguliuojamų sektorių (geležinikeliai, telekomunikacijos, pašto paslaugos) įmonėms ir jų konsultantams pvz. auditoriams, teisininkams ir pan.:

 • Parengti sąnaudų atskyrimo ir paskirstymo metodikas bei modelius;
 • Apskaičiuoti reguliuojamų paslaugų kainas;
 • Paruošti reguliuojamos veiklos ataskaitas ar alikti  jų kokybės peržvalgą;
 • Tarpininkauti komunikuojant su reguliuotoju, auditoriais ar teisininkais.
 • Atlikti išsamią reguliuojamos veiklos efektyvumo analizę.

VPSP

Kartu su partneriais teisininkais teikiame visapusišką praktinę pagalbą Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) projektų planavimo stadijoje:

 • Preliminarus projekto gyvybingumo vertinimas;
 • Išsamaus investicinio projekto parengimas;
 • VPSP veiklos ir finansinio modelių parengimas;
 • Valstybės pagalbos vertinimas;
 • Konkurso dokumentų parengimas;
 • Rezultatų pristatymas priežiūros institucijomis ir kitoms susijusioms šalims.

AUDITAS IR TEISINĖS PASLAUGOS

Dalis mūsų komandos narių turi praktinę finansinio audito patirtį bei susijusią tarptautinę kvalifikaciją (ACCA, CIA, CIMA ir pan.). Sėkmingai bendradarbiaujame su audito imonėmis ir teisinių paslaugų bendrovėmis šiose srityse:

 • Teikiame audito eksperto paslaugas reguliuojamos apskaitos audito ir pan. projektuose (TAS620 pagrindais);
 • Sutartose apimtyse dalyvaujame finansinio audito ir pan. projektuose;
 • Teikiame ekspertinę nuomonę ekonominiais klausimais teisiniuose procesuose pvz. negautų pajamų, patirtos žalos ir pan. apskaičiavimas;
 • Atliekame ekonominius vertinimus valstybės pagalbos, VPSP projektų, finansavimo užtikrinimo ir pan. srityse.

VIEŠOJO SEKTORIAUS ADMINISTRAVIMAS

Bendradarbiaujame su viešojo sektoriaus administuojančiomis ir priežiūros institucijomis bei savivaldos institucijomis šiose srityse:

 • Reguliuojamų ar valdomų įmonių veiklos efektyvumo tyrimai (veiklos auditai);
 • Pagalba vertinant ar derinant reguliujamų ar valdomų įmonių investicijas;
 • Atitikties nustatym reguliavimui vertinimas;
 • Kaštų-naudos analizės;
 • Finansinis-ekonominis prognozavimas;
 • Numatomų reguliavimo ar administravimo nuostatų pokyčių įtakos vertinimas (vartotojams, rinkos dalyviams ir pan.).

MAŽO IR VIDUTINIO DYDŽIO ĮMONĖS

Įmonės augimo cikle neišvengiamai atsirada finansinių-ekonominių kompetencijų poreikis (suvaldyti apyvartinius pingų srautus, užtikrinti plėtros finansavimą ir pan.). Bendradarbiaujame su įmonėmis, kurioms ekonomiškai racionalu turėti ne pilnu etatu dirbantį finansų-ekonomikos vadovą, o patarėją esantį tada kai jo reikia ir galintį:

 • Parengti ekonominę-finansinę verslo plėtros planų dalį (reikalingą finansavimo užtikrinimui);
 • Koordinuoti finansavimo užtikrinimo procesą (ES fondai, bankai, privatus kapitalas ir pan.);
 • Analizuoti ir optimizuoti pinigų srautus (kodėl dirbam pelningai, bet pinigų nuolat trūksta?)
 • Vertinti planuojamas investicijas (kada bus atgautos lėšos? kokia bus grąža? kokie galimi scenarijai?)
 • Atlikti finansinį perkamų įmonių patikrinimą (ar tikrai žinome ką perkame?).